Sociálne služby

II. vlna - aktuálne informácie

Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre poskytovateľov sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOaSK) a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení SPOaSK – Verzia účinná od 20.01.2021, aktualizácia k 23.02.2021

dokument TU 

Na účely vyplnenia nahlasovacieho formuláru „Požiadavka na očkovanie“ v súlade s týmto usmernením sa

1. za zamestnanca zariadenia sociálnych služieb považuje aj zamestnanec
– poskytovateľa sociálnych služieb,
– centra pre deti a rodiny,
– podporných služieb (
napr. sociálno-ekonomické podniky, chránené dielne, práčovne pre kontaminovanú bielizeň ZSS s aktívnym COVID-19 a údržbárskych prác)

2. za terénneho sociálneho pracovníka považuje aj zamestnanec
– poskytovateľa sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou,
– orgánu SPOaSK, akreditovaného subjektu, ktorý nie je centrom pre deti a rodiny a ďalšieho subjektu SPOaSK,
– VÚC, mesta a obce, ktorý distribuuje OOPP pre poskytovateľov sociálnych služieb.